ADMINISTRATIVOS UNIVERSIDADE DA CORUÑA

 

 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

BORRADOR DE CONVOCATORIA. PROGRAMA

C1 TEMARIO POSTO BASE ADMINISTRATIVO/A – 20 PRAZAS

C1 TEMARIO POSTO BASE RELACIÓNS INTERNACIONAIS – 3 PRAZAS

BLOQUE ÚNICO

 1. A Constitución española de 1978: Título preliminar; Título I: Dos dereitos e deberes fundamentais; Título III, Cap. II: Da elaboración das leis; e Título IV: Do Goberno e da Administración.

 2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia: Título preliminar; Título I: Do poder galego; Título II: Das competencias de Galicia; e Título III: Da administración pública galega.

 3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas: Título preliminar; Título I: Dos interesados no procedemento; Título II: Da actividade das administracións públicas; Título III: Dos actos administrativos; Título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común; e Título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

 4. Lei 40/2015, do 1 outubro, de réxime xurídico do sector público: Título preliminar; Capítulo I: Disposicións xerais; Capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2.ª da sección 3.ª); Cap. III: Principios da potestade sancionadora; Cap. IV (só a sección 2.ª); e Cap. V: Funcionamento electrónico do sector público; Título III: Relacións interadministrativas; Capítulo I: Principios xerais das relacións interadministrativas e Capítulo II: Deber de colaboración.

 5. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: Título I: Disposicións xerais; Título II: Principios de protección de datos; Título III: Dereitos das persoas; e Título IX: Réxime sancionador.

 6. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: Título preliminar; e Título I: Capítulo I: Ámbito subxectivo de aplicación e Capítulo IV: Dereito de acceso á información pública.

 7. Decreto 101/2004, do 13 de maio, modificado polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, polo que se aproban os Estatutos da Universidade da Coruña.

 8. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia: Título I: Da ordenación do sistema universitario de Galicia e Título II: Da coordinación e a colaboración.

 9. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

 10. Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao.

 11. Real Decreto 822/2021, do 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade.

 12. Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para

a educación superior. Orde ECD/760/2013, do 26 de abril, que establece os requisitos de expedición do título do programa Erasmus Mundus.

 1. Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

 2. Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña.

 3. Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo personalizadas.

 4. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: Título I e títulos do III ao IX.

 5. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

 6. Lei 7/2023, de 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia: Título preliminar; Título VI. As condicións de emprego de igualdade na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e no sector público autonómico: Capítulo II: O acceso e promoción no emprego público galego; Capítulo III: Formación na igualdade e transparencia retributiva no emprego público; Capítulo IV: Medidas de conciliación e corresponsabilidade; e Capítulo V: Medidas de prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo.

 7. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación: Título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

 8. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: Título III: Capítulo I: contido e aprobación; Capítulo II: dos créditos e das súas modificacións; e Capítulo III: execución e liquidación; e Título V: Capítulo I: do control interno.

 9. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: Título preliminar: Disposicións xerais; Libro primeiro: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos.

 10. Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014: Libro segundo, Título I, Capítulo I, Sección 3.ª: Dos efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos.

 11. O orzamento da Universidade da Coruña. Bases de execución do orzamento. Fases de execución do gasto.

 12. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: artigos 2, 4, 14 a 29.

 13. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social: Título I: Cap. II: Campo de aplicación e estrutura do sistema da Seguridade Social; Cap. III: sección 1.ª: Afiliación ao sistema de altas, baixas e variacións de datos nos réximes que o integran; sección 2.ª: Cotización á Seguridade Social e por conceptos de recadación conxunta; e Cap. IV: Acción protectora (artigos 156 e 157).

 14. Díptico informativo ou información preventiva da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

 15. Plan de medidas antifraude da Universidade da Coruña (aprobado polo Consello de Goberno o 25/01/2022).

 16. Resolución reitoral do 22/07/2019 pola que se aproba a política de seguridade da información e protección de datos persoais na UDC.

 17. Regulamento xeral de uso das tecnoloxías da información e a comunicación da UDC (aprobado polo Consello de Goberno do 23/07/2020).

 18. Lei Orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario.

 19. Real decreto 1044/2003, do 1 de agosto, polo que se establece o procedemento para a expedición polas universidades do suplemento europeo ao título e Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

NOTA: Debe entenderse que o temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *